Mollusca

CIRI DAN JENIS FILUM MOLLUSCA SERTA CONTOH

Ada kurangdari 80.000 species yang termasukkedalamfilumini.Molluskaadalahgolonganhewan yang bertubuhlunaktidakberuasdantubuhdilindungiolehsatuataulebihcangkang yang terbuatdarikapur(Kalsiumkarbonat).Cangkanginidibentukolehlapisandindingtubuh yang disebut mantel.Tubuhnyatersusundaritigalapisanembrionalyaituekstoderm, mesoderm dan endoderm.Hewaninimemilikicoelem yang sempit.Sebagianbesarmoluskahidup di lauttetapibanyakjuga yang hidup di air tawarbahkanbeberapahidup di darat.Filuminidibagimenjadi 5 kelas.

KelasPelecypoda.

Kerang, tiram, simpingtermasukdalamkelasini.Hewaninimempunyaiduabuahcangkang yang melindungitubuh (cangkangsetangkup).Pelecypodasimetribillateral, tapitidakdapatbergerakdengancepat.Hewaninibergerakdenganmenjulurkan kaki otot yang besarmeleluicelahantaraduacangkang. Semuaanggotakelasinimemperolehmakanandenganmenyaringmakanandari air yang masukkedalamrongga mantel.Pelecypodadapatdimakan.Mutiaradihasilkanoleh species tertentu.Yang merugikanadalahteredo, yang dapatmerusakdermagadanperahu.Cangkangteredodapatdipergunakanuntukmengeborbagiankayu yang terendam air laut.

KelasGastropoda

Gastropodamerupakankelas yang terbesardarimoluska.Siputdansiputtakbercanggkangtermasukdalamkelasini.Siputbercanggkangtunggaldan spiral.Siputdewasatidakmenunjukansimetri bilateral tetapilarvanyasimetri bilateral.Gastropodamempunyailidah yang panjangdansempit yang ditutupideretangigikecil.Lidahnyadisebut radula.Hewaninimempunyaikepaladanduapasangtentakel.Padaujungtentakelterdapatmata.Sebagianbesarspesiesgastropodahidup di lauttetapibeberapahidup di air tawarbahkanada yang hidup di darat.Yang hidup di daratbernafasdenganparu-paru.Siputtakbercangkangdapatditemukan di lautdan di darat.Warnasiputdaratsederhananamunsiputtakbercangkang yang hidup di lautkebanyakanberwarnamenyolokdanindah.Beberapajenisgastropodadapatdimakan.Kebanyakansiputlautmemakanpelecypoda.Bekecottermasukgastropoda yang merugikanpertanian.Berberapasiputmerupakaninangperantarabagicacing.

KelasCepalophoda

Yang termasukkelasinimisalnyagurita, cumi-cumi, dan nautilus.Hewaninimempunyaikepala yang besardanbermatasangattajam.Padakepalaterdapattangan-tangan (delapanpadaguritadansepuluhpadacumi-cumi) yang bergunauntukpergerakandanmencarimangsa.Mata cephalophodadapatmelihatdanberfungsiseperti vertebrata.Hanya Nautilus lah yang bercangkang.Cangkangcumi-cumikecilberupalempengan yang melekatpada mantel sedangkanguritatidakbercangkang.Cephalophodamerupakananggotadarimuluska.Chephalophodajugatermasukhewanterbesardarisemuainvertebrata.Pernahditemukanguritasepanjang 28 kaki dancumi-cumisepanjang 50 kaki.Cumi-cumidapatbergeraksangatcepatdengancaramenyemprotkan air daribawahmantelnya. Biladalambahayacumi-cumimelarikandirisambilmenyemprotkantintaberwarnahitambersama-samadengan air yang digunakanuntukbergerakdancairaniniakanmenghambatlawan. Guritadancumi-cumidapatdimakan.

KelasScaphopoda

Scaphopodamerupakankelasterkecildarimoluska.Hewaninimempunyaikebiasaanmembenamkandiri di pasirpantai.

KelasAmphineura

Contohhewan yang termasukkelasiniadalah Chilton danNeopilina.Chilton miripsiputtakbercangkanghidup di daerahpantaicangkangnyaterdiridaribebarapa (biasanyadelapanlempengan yang tersusunsecaratumpangtindih).Meskipunkelihatannyaberuas-ruastetapi organ dalamnyatidak.Neopilinadisebutfosilhidupkarenasebelumditemukanpadatahun 1957 hewaninidianggapsudahpunahsejakjutaantahun yang lalu.Moluskainisangatmenarikperhatiankarena di sampingmemilikisifat-sifatmoluskabagiandalamnyaberuas-ruas.Karenasusunan yang beruas-ruasseperti Annelida dianggapbahwaannelida-annelidadanmoluskamempunyaikerabat yang dekat.GambarberbagaijenisMolusca

giantafrican snail

Achatinafulica   Achatinella         Achatinellamustelina

Aeolidiellasanguinea    Ampullariacanaliculata flamed disc

Anguispiraalternata

occidentaltuskshell

Antalisentale    greater argonaut

Argonautaargo  banana slug

Ariolimaxcolumbianus

banana slug

Ariolimaxcolumbianus  banana slug

Ariolimaxcolumbianus  banana slug

Ariolimaxcolumbianus

banana slug

Ariolimaxcolumbianus  Arion     Arion

Chevrodermaturnerae  Chlamysopercularis        Chondropomidae

Cocculina japonica          glossy pillar

Cochlicopalubrica            Collisella

Conusgeographus           spectacular corolla

Corolla spectabilis          eastern oyster

Crassostreavirginica

giant pacific chiton

Cryptochitonstelleri       Cryptoplax          yoyo galeommatid

Divariscintilla yoyo

wartyseacat

Dolabriferadolabrifera  variable coquina

Donaxvariabilis                variable coquina

Donaxvariabilis

 

Label: FILUM MOLLUSCA

Iklan
Categories: Biologi | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: